WEB PRO VÁS UPRAVUJEME A NENÍ FUNKČNÍ. TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM. DĚKUJEME :)

Vracíte zboží ve 14-ti denní lhůtě

Vracíte zboží ve 14-ti denní lhůtě


VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ

Zboží zakoupené na našem e-shopu www.wixx.cz  můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14-ti denní lhůty od data jeho převzetí, tzv. odstoupit od kupní smlouvy. Totéž platí pro objednávky převzaté osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.
 

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má WIXX.CZ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží a jeho uvedením do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, má WIXX.CZ nárok na jeho vrácení společně s vraceným zbožím.  
 

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít WIXX.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 

Dodržení 14-ti denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).
 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Nelze mimo jiné vrátit zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Viz. níže celé znění:
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno či vyrobeno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno


Postup při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

            1. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy informujete WIXX.CZ písemně na e-mail:  obchod@wix.cz nebo písemně na adresu: LAMA EXPERT, spol. s r.o., Kořenec 17, 680 01 Kořenec. Do e-mailu či dopisu vedete, že odstupujete od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo daňového dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

            2. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty ode dne převzetí zboží.

          3. Zboží pokud možno uvedete do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Vracené zboží dobře zabalíte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Zboží s originálem daňového dokladu zašlete nejpozději  a  bezodkladně do 14. dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy na adresu:

LAMA EXPERT, spol. s r.o.
Kořenec 17
680 01 Kořenec

Pokud doklad o koupi obsahuje více zboží, postačí kopie daňového dokladu, na jehož druhou stranu napíšete průvodní dopis k vrácenému zboží. Obsah průvodního dopisu bude následující:

            - jméno, příjmení, adresa a číslo účtu kupujícího
            - formulace o odstoupení „ Odstupuji od kupní smlouvy v zákonné 14-ti denní lhůtě “
            - název zboží, o které se jedná
            - podpis kupujícího


            4. Pokud vrácené zboží není v původním obalu se všemi příbalovými letáky a visačkami, je opotřebované, nebo jinak nekompletní, má WIXX.CZ zákonný nárok na snížení původní kupní ceny vraceného zboží o poměrnou část za jeho opotřebení, snížení hodnoty zboží jeho nekompletností, či náhradu nákladů vynaložených za uvedení do původního stavu.

            5. Peníze za zboží budou zaslány na bankovní účet uvedený v odstoupení od kupní smlouvy co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět.  Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Zboží zaslané bez předchozího upozornění a na dobírku nebude převzato!

 


SHRNUTÍ

 •     od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
   
 •     lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
   
 •     končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
   
 •     odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty.
   
 •     rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14-ti denní lhůtě. Výjimku tvoří např. hygienicky balené zboží, audio a video nosiče, atd.
   
 •     zboží nemusí být ve 14-ti denní lhůtě vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
   
 •     ve 14-ti denní lhůtě je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
   
 •     peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.